Formulario – Saída anual do club 2018
Enviaremos un email de confirmación da inscrición a este enderezo electrónico.

Para inscribirse nesta actividade é condición necesaria a LECTURA e ACEPTACIÓN do DESCARGO DE RESPONSABILIDADE E ASUNCIÓN EXPRESA DO RISCO

Nota: no caso de menores de idade deben solicitar por email (cmformigueiros@gmail.com) o envío da autorización e levala asinada polo pai/nai ou titor/a legal o día da ruta.

MEDIANTE O PRESENTE DOCUMENTO, DECLARO A MIÑA INTENCIÓN DE NON PRESENTAR NINGUNHA RECLAMACIÓN CONTRA O CLUB DE MONTAÑA FORMIGUEIROS, NIN CONTRA NINGÚN DOS SEUS SOCIOS.

Eu (requerido), , con DNI (requerido)

INFORMEIME COMPLETAMENTE DO CONTIDO DO “DESCARGO DE RESPONSABILIDADE E ASUNCIÓN EXPRESA DOS RISCOS”, LENDO A MESMA ANTES DE ASINALA, NO MEU NOME E EN REPRESENTACIÓN DE TODA A MIÑA FAMILIA.

En Quiroga a

LIN E ACEPTO O DESCARGO DE RESPONSABILIDADE E ASUNCIÓN EXPRESA DO RISCO